Notowania

Sprawdź historyczne i aktualne notowania funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Określ instytucję zarządzającą, klasę aktywów, typ oraz datę wyceny funduszu i zobacz pozycje, które Cię interesują.

Nazwa TFI:

Klasa produktu:

Typ funduszu

Data

Brak wyników wyszukiwania

fkCode Nazwa Produktu Klasa Produktu Wartość j.u Data wyceny 1D 3M 1L 3L 5L

Na stronie prezentowane są najbardziej aktualne notowania tytułów uczestnictwa (w tym aktualne notowania funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych) oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na ostatnią dostępną datę wyceny lub też na dowolnie wybraną, według danych udostępnianych Domowi Inwestycyjnemu Xelion sp. z o.o. przez Analizy Online S.A. Przedstawione wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz innych tytułów uczestnictwa są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Wycena tytułów uczestnictwa (w tym wycena funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych) oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz kalkulacja wyników ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (pełna informacja o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym dostępna jest w dokumencie „Informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”). Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym lub w warunkach emisji. Kalkulacje nie uwzględniają pobieranych opłat manipulacyjnych oraz zobowiązań podatkowych.

Źródło danych: analizy online

Przejdź do porównania