Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to specjalistyczne konto dające możliwość oszczędzania środków na przyszłą emeryturę oraz pozwalające odliczyć nawet 1 829 zł* od dochodu, w rozliczeniu rocznym PIT.

Limit wpłat na IKZE ustalany jest corocznie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W 2019 roku na IKZE można wpłacić aż 5 718,00 zł.

Za pośrednictwem DI Xelion Klient może lokować środki w programach w postaci IKZE, opartych na jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. oraz MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jakie korzyści daje posiadanie IKZE?

Przejrzyste warunki prowadzenia

Przejrzyste warunki prowadzenia

Bezpłatne prowadzenie konta. Brak opłat za przenoszenie środków pomiędzy funduszami. Brak konieczności dokonywania regularnych dopłat - Klient sam decyduje ile i kiedy wpłaca.

Korzyści podatkowe

Korzyści podatkowe

Zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania. PIT za 2019 rok można obniżyć nawet o 1 829 zł.

Limity wpłat

Limity wpłat

Roczny limit wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2019 roku limit wpłat wynosi 5 718,00 zł.

Sposoby dokonywania wpłat

Sposoby dokonywania wpłat

IKZE daje mozliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do możliwości i preferencji Klienta Można:dokonać wpłaty jednorazowo, dokonywać regularnych wpłat, dokonywać wpłat w dowolnej wysokości w dogodnym czasie

Dziedziczenie

Dziedziczenie

Brak podatku od darowizn i spadków. Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%. W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto, w trzecim filarze spadkobierca nie zapłaci 10% podatku ryczałtowego (IKZE)

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Wypłata następuje na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10% (brak "podatku Belki")

 

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić, dbając o swoją emeryturę

Przykładowa Kalkulacja**

Założenia:

  • w 2019 r. masz 35 lat,
  • płacisz podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki 32%,
  • na emeryturę przejdziesz w wieku 65 lat.

261 262,68 zł1


Twój zgromadzony kapitał w IKZE
 
 
  
 
 
 

159 948 zł2


Wartość Twoich wpłat do IKZE w okresie 30 lat
 
 
 
 
 
 

101 314 zł3


Twój przewidywany zysk, przy założeniu 3% stopy zwrotu z inwestycji w fundusze inwestycyjne
  

1 959 zł4


Możliwa miesięczna wartość Twojej dodatkowej emerytury, przy wypłacie przez okres 10 lat
 
 
 

* Przy progu podatkowym 32% i maksymalnej kwocie wpłaty.

** Opracowanie własne przygotowane przez DI Xelion na podstawie poniższych założeń:

  1. Suma wpłat w okresie 30 lat powiększona o 3% stopę zwrotu z funduszy inwestycyjnych.
  2. Suma wpłat do IKZE w okresie 30 lat przy założeniu wpłat rocznych limitów w każdym roku. Dla powyższej kalkulacji została przyjęta roczna wartość wpłat w wysokości: 5 331,60 zł.
  3. Potencjalna stopa zwrotu z inwestycji w wysokości 3% w okresie wpłat. Stopa zwrotu w wysokości 3% odnosi się do średniej stopy zwrotu za okres 1 grudnia 2016-30 listopada 2017 r. z funduszy dłużnych i pieniężnych.
  4. Dodatkowa, miesięczna kwota emerytury ze środków zgromadzonych w IKZE przy założeniu pobierania jej przez okres 10 lat.

Powyższa kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny, zatem prezentowane wyniki nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków.Inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.informacje o funduszach inwestycyjnych oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.

Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może się zmienić w przyszłości. Wyliczenie ulgi podatkowej opiera się na stawce podatku dochodowego właściwej dla kwoty rocznego dochodu określonego przez posiadacza IKZE, bądź stosowanej przez posiadacza IKZE formie rozliczenia dochodu i nie uwzględnia innych odliczeń, ulg i zwolnień podatkowych. Kalkulacja oparta jest na założeniu dokonywania regularnej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez użytkownika, miesięcznej kapitalizacji oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1205).