Biuletyn Inwestycyjny Xelion to dwumiesięcznik, przygotowywany jest przez analityków DI Xelion we współpracy z innymi ekspertami rynków finansowych. Na jego łamach zaproszeni do współpracy autorzy, przedstawiciele renomowanych krajowych i zagranicznych instytucji finansowych komentują bieżące wydarzenia na rynkach finansowych, wskazują aktualne trendy rynkowe, dzieląc się z czytelnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

 


Biuletyn Inwestycyjny Xelion (dalej jako "Biuletyn") jest opracowaniem sporządzanym w celu informacyjnym oraz promocyjnym i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Biuletyn nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 roku poz. 94 t.j. z późn. zm., dalej jako „Ustawa”), ani nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, ani nie stanowi analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy.

Wskazywane w treści Biuletynu części zostały przygotowane przez osoby nie będące pracownikami Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”), za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności. Biuletyn stanowi wyłącznie wyraz wiedzy oraz prywatnych poglądów autorów według stanu na dzień sporządzenia i nie może być interpretowany w inny sposób. Biuletyn w zakresie przygotowanym przez Spółkę został sporządzony z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez autorów za wiarygodne. Autorzy ani Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa decyzji inwestycyjnych podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w Biuletynie. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie Biuletynu ponoszą wyłącznie inwestorzy.

Wymagane przepisami prawa informacje o Spółce oraz świadczonych usługach, w tym informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe, udostępniane są na stronie internetowej www.xelion.pl lub w formie papierowej przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Spółkę. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę.

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie Biuletynu lub jego części jest zabronione.